Poistenie

Vlastníci bytov a nebytových priestorov zapísaní na LV 14000, katastrálne územie Terasa, majú uzatvorenú poistnú zmluvu v UNION poisťovni, a.s. – číslo poistnej zmluvy 11-412731